Om virksomheden

Om virksomheden

Advokatfirmaet Just Justesen er stiftet i 1994 og har fra sin grundlæggelse hvilet på det idegrundlag, at være et alternativ til de meget store advokatfirmaer, men også ønsket om at yde en faglig og højt kvalificeret rådgivning indenfor de områder, som firmaet beskæftiger sig med. Dette skal sammenholdes med ønsket om at have den direkte og personlige kontakt med klienten har været kendetegnende for den rådgivning, som firmaet har ydet siden sin grundlæggelse.

 

Advokat Just Justesen yder rådgivning til både virksomheder og privatpersoner. Den brede faglige profil gør, at De har mulighed for at få både erhvervsmæssig og privat rådgivning ét sted, og at De kan benytte én og samme rådgiver til flere sagsområder. På den måde kan et mere langsigtet samarbejde etableres, hvilket giver tryghed.

 

Virksomheden har gennem årene opbygget en solid viden om de specialer, som vi har beskæftiget os med herunder blandt andet byggeriets retsforhold, herunder entrepriseret, rets- og voldgiftssager, insolvensret, selskabsretlig rådgivning, berigtigelse af ejendomshandler, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, samt behandling af dødsboer.

 

Den personlige rådgivning, der hviler på de advokatetiske regler, jf. særskilt fane herom, samt den fortrolighed, der er mellem klient og advokat er forudsætningen for et tillidsfuldt samarbejde.

 

Jeg har fastsat en procedure for, hvorledes interessekonflikter undgås, hvilken procedure er i overensstemmelse med Advokatsamfundet regler indenfor dette område.

 

Advokater her tavshedspligt, hvilken pligt omfatter alt, hvad der modtages fra klienten. Tavshedspligten følger de advokatetiske regler.

 

Såfremt advokaten har modtaget originale dokumenter, vil disse blive tilbageleveret senest ved sagens afslutning. Andre sagsakter opbevares som hovedregel i 5 år.


Klientkonti er dækket af Lov om garantiordning for indskydere og investorer. Såfremt en bank erklæres konkurs er indskyderne garanteret et beløb på € 100.000,00, hvilket p.t. svarer til ca. DKK 750.000,00.

 

Det ovenfor nævnte beløb er for det samlede indskud i banken, det vil sige, at også egne private konti skal medregnes ved opgørelsen af dækningsbeløbet. Det bemærkes, at der er særlige regler for indskud i relation til fast ejendom. Såfremt den faste ejendom har tjent ejeren til ejerens bolig eller på anden måde har været anvendt til et ikke-erhvervsmæssigt formål dækkes et eventuelt tab på op til € 10.000.000,00 indtil 12 måneder efter at beløbet blev indsat, og uden hensyntagen til om indskuddet er indsat på særlige konti.

 

Ønskes yderligere information om reglerne for garantiordningen skal jeg henvise til Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

 

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

 

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

 

Kontoret er underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

Loven forpligter advokater til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år. Med baggrund i lovens bestemmelser skal alle klienter såvel oplyse navn, adresse og cpr.nr. Erhvervsklienter skal oplyse cvr.nr.  samt dokumentation for selskabsoplysningerne.

 

Loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.

 

Advokat Just Justesen, der er er beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet, er organiseret som en personligt ejet virksomhed med advokat Just Justesen som ansvarlig indehaver.

 

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos TRYG Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Just Justesen.

 

Advokat Just Justesen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

 

 

Medlem af

Advokatsamfundet