Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Al rådgivning og sagsbehandling udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som formuleret af Advokatrådet, og i overensstemmelse med normerne for god advokatskik som fastsat af Advokatnævnet og domstolene.

 

BANKKONTI/KLIENTMIDLER

 

Advokatfirmaet har bankkonti i Danske Bank A/S, klientkonto reg.nr. 3001, konto nr. 3510 055 365, og

SparNord Bank A/S, klientkonto reg.nr. 9385, konto nr. 4574 546 511

 

Alle klientmidler indsættes på klientbankkontoen og behandles i øvrigt i overensstemmelse med de særlige regler, der gælder for advokaters behandling af betroede midler.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til € 100.000 (ca. DKK. 750.000). Vær opmærksom på, at dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og klienternes egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom. Nærmere oplysninger kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

HVIDVASK OG LEGITIMATION

 

Alle advokatvirksomheder er forpligtet til at indhente og opbevare legitimation på kontorets klienter. Identitetsoplysningerne skal opbevares i mindst fem år efter sagens afslutning. Som ny klient er man derfor forpligtet til at afgive identitetsoplysninger i form af oplysning om navn, adresse og CPR- eller CVR- nummer, ligesom advokatkontoret skal have lov til at tage en kopi af legitimationen til opbevaring i sagsmappen.

 

Spørgsmål om afgivelse af identitetsoplysninger kan rettes til advokat Just Justesen eller til Advokatsamfundet, jf. www.advokatsamfundet.dk.

 

INTERESSEKONFLIKTER

 

Ved modtagelsen af en sag undersøges det, om der er risiko for eller konkret er en interessekonflikt i forhold til kontorets øvrige klienter. Hvis det ved sagens modtagelse eller senere i forløbet kan konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, vil der i videst muligt omfang blive ydet bistand med at finde en anden advokat, der kan repræsentere den eller de berørte klienter.

 

TAVSHEDSPLIGT

 

Alle oplysninger, der kommer til en advokats kendskab i kraft af sammes arbejde som advokat, er omfattet af advokatens tavshedspligt og brud på tavshedspligten er strafbelagt.

 

Tavshedspligten har stor betydning for, at der kan opnås den fornødne fortrolighed mellem klienten og advokaten og betyder, at klienter i alle typer sager kan fortælle advokaten alle detaljer om sagen, uden at være bekymret for, at oplysningerne kommer til andres kendskab.

 

Advokatfirmaet lægger stor vægt på, at al rådgivning sker i fortrolighed og alle oplysninger, der tilgår advokatfirmaet, behandles med diskretion.

 

SALÆR, UDLÆG OG AFREGNING

 

Salær for advokatbistanden beregnes som udgangspunkt efter medgået tid. Ved fastsættelse af salæret kan der imidlertid også indgå elementer som sagens kompleksitet og eventuelt hastende karakter, det med sagen forbundne ansvar samt det opnåede resultat m.m.

 

Salær afregnes i forbindelse med sagens afslutning. Der kan dog kræves forudbetaling af et omkostningsdepot eller a conto honorar.

 

Der kræves som udgangspunkt forudbetaling for udlæg. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato.

 

I tilfælde af manglende betaling forbeholdes rentetilskrivning i overensstemmelse med rentelovens regler. For erhvervsdrivende tilskrives rente med 2 % pr. påbegyndt måned.

 

KLAGEMULIGHEDER

 

Klage over advokatbistanden eller salæret bedes rettet til advokat Just Justesen.


Såfremt det ikke er muligt at finde en mindelig løsning parterne imellem, kan klagen indbringes for Advokatnævnet.

 

For yderligere oplysninger om adgangen til at klage henvises til www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.

 

LOVVALG OG VÆRNETING

 

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette særskilt aftales.

 

YDERLIGERE

 

For yderligere oplysninger om pligter og rettigheder henvises til Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


01.11. 2021

Medlem af

Advokatsamfundet