Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Al rådgivning og sagsbehandling udføres i overensstemmelse med den tavshedspligt, som jeg er underlagt.

 

BANKKONTI

 

Jeg har bankkonto i SparNord Bank A/S, konto reg.nr. 9385, konto nr. 4574 546 511

 

Alle klientmidler indsættes på en særskilt konto i klientens navn.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til € 100.000 (ca. DKK. 750.000). Vær opmærksom på, at dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og klienternes egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom. Nærmere oplysninger kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

 

INTERESSEKONFLIKTER

 

Ved modtagelsen af en sag undersøges det, om der er risiko for eller konkret er en interessekonflikt i forhold til kontorets øvrige klienter. Hvis det ved sagens modtagelse eller senere i forløbet kan konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, vil der i videst muligt omfang blive ydet bistand med at finde en anden advokat, der kan repræsentere den eller de berørte klienter.

 

TAVSHEDSPLIGT

 

Alle oplysninger, der kommer til mit kendskab, vil blive behandlet med baggrund i min tavshedpligt.

 

Tavshedspligten har stor betydning for, at der kan opnås den fornødne fortrolighed mellem klienten og mig og betyder, at klienter i alle typer sager kan fortælle mig alle detaljer om sagen, uden at være bekymret for, at oplysningerne kommer til andres kendskab.

 

Virksommheden lægger stor vægt på, at al rådgivningen sker i fortrolighed og alle oplysninger, der tilgår virksomheden behandles med diskretion.

 

SALÆR, UDLÆG OG AFREGNING

 

Salær for min bistand beregnes som udgangspunkt efter medgået tid. Ved fastsættelse af salæret kan der imidlertid også indgå elementer som sagens kompleksitet og eventuelt hastende karakter, det med sagen forbundne ansvar samt det opnåede resultat m.m.

 

Salær afregnes i forbindelse med sagens afslutning. Der kan dog kræves forudbetaling af et omkostningsdepot eller a conto honorar.

 

Der kræves som udgangspunkt forudbetaling for udlæg.


Betalingsbetingelserne er netto kontant.

 

I tilfælde af manglende betaling forbeholdes rentetilskrivning i overensstemmelse med rentelovens regler.

For erhvervsdrivende tilskrives rente med 2 % pr. påbegyndt måned.

 

KLAGEMULIGHEDER

 

Klage over min bistand bedes venligst rettet til mig.


 

LOVVALG OG VÆRNETING

 

Virksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette særskilt aftales.

 


20.06. 2023