GDPR

BEHANDLING AF PERSONDATA (GDPR)

Nedenfor beskrives det hvorledes jeg behandler Deres personoplysninger i forbindelse med en sagsbehandling, anti-hvidvask-foranstaltninger samt brugen af vores hjemmeside.


Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af Deres personoplysninger er,

cand. jur. Just Justesen
CVRnr.: 17 45 02 04
Bygaden 26
2625 Vallensbæk


jj@just-law.dk


Telefon 33 12 36 00


Hvis De har spørgsmål vedrørende vores behandling af Deres persondata, er De meget velkommen til at kontakte os på telefon 33 12 36 00 eller jj@just-law.dkI forbindelse med min rådgivning oprettes der en sag i vores IT-system. Ved oprettelsen vil de parter, som udgør en del af sagen blive registreret, hvilket indebærer at vi vil behandle visse personoplysninger om Dem og/eller Deres virksomhed.De indsamlede personoplysninger benyttes blandt andet til kommunikation med Dem, den egentlige sagsbehandling og eventuelle registreringer i myndighedernesdigitale IT-løsninger.


En del af de ordinære personoplysninger om Dem/Deres virksomhed, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse,  telefonnummer og e-mailadresser. Hvis vi skal skal foretage indberetninger til en offentlige myndighed, heruinder f.eks. virk.dk, tinglysning.dk eller domstolenes sagsportal, skal vi for at kunne identificere Dem være nødt til at gøre brug af en flerhed af Deres personlige oplysninger, f.eks. Deres CPRnr./CVRnr.

Ved personlige forsikringssager behandler vi, når det forlanges, følsomme personoplysninger og nødvendige oplysninger om Deres helbred.

De personoplysninger, som registreres af os kommer enten fra Dem i Deres egneskab som klient eller fra tredjemand, som har tilknytning till Dem som klient eller en part, som De måtte repræsentere.

Deres personoplysninger  behandles i nøje overensstemmelse med persondataforodningen, jf. art. 6.1.b. Hvis De er en personlig klient og behandlingen af Deres sag nødvendigør brug af personlige oplysninger for at opfylde en aftale om advokatbistand med vores klient. Hvis De er modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f om interesseafvejningsreglen, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f om at håndhæve eller forsvare retskrav.

Er der behov for at foretage officielle registreringer, kan vi dele din personoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk) Tinglysningsretten (tinglysning.dk) og Domstolsstyrelsen (minretssag.dk).

Vi opbevarer Deres personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i op til 15 år efter sagens afslutning, dog kan der i nogle sager ske sletning af Deres data før, hvilket kan ske for at overholde de retlige krav, der er til sletning eller opbevaring. 


I de sager, hvor der er tale om transaktioner med en økonomisk værdi, skal vi i henhold til Hvidvaskloven registre, hvem den reelle ejer er. De samme krav gør sig gældende, ,når vi skal oprette en særskilt klientkonto i en bank. Såfremt De eller Deres virksomhed er klient hos os må De forvente, at vi er nødsaget til at bedes om dokumentaiton for hvem De/de reelle ejere er.

For at kunne overholde den gældende lovgivning er det nødvendigt at vi hos Dem er nødsaget til at indhente personoplysninger, der skal kunne bekæftes.

De afgivne oplysninger behandles med baggrund i art. 6.1.c i persondataforordningen om overholdelse af de retlige forpligtelser, jf. hvidvasklovens artikel 9.2.g.

I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler vi de indsamlede personoplysninger med den pågældende bank, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som os.

Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har interesse for bestemte transaktioner, har vi i medfør af Hvidvaskloven pligt til at videregive disse informationer til de nævnte myndigheder.

Vi opbevarer Deres oplysninger, så længe, det er nødvendigt. Som foreskrevet i hvidvaskloven gemmer vi ikke Deres oplysninger længere end fem år efter klientsforholdets ophør.
 
Vi har pligt til at sikre, at de informationer, som vi indsamler og som stadig er relevante for transaktionen, hvorfor vi løbende vil sikre os at oplysningerne er opdaterede.


De indhentede oplysninger er forrtrolige og vil sædvanligvis ikke blive videregivet til uveedkommende tredjemmand, herfra dog undtaget vores klienter, modparter, myndigheder eller domstole.


Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, idet kontoret ikke har samarbejdsrelationer udenfor EU/EØS.


Skal vi foretage registreringer på vegne af Dem i offentlige registre f.eks. virk.dk, tinglysning.dk eller domstlenes sagsporteal, skal vi være i stand til entydigt at identificere dig overfor myndigheden. For at kunne rådgive Dem , vil det således ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af Deres CPRnr.


Deres rettighederer som følger,


1. De har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af Deres personoplysninger.


2. Dar også ret til at modsætte Dem behandlingen af Deres personoplysninger og få behandlingen af Deres personoplysninger        begrænset


3. Særligt har De ret til at modsætte Dem behandling af Deres personoplysninger til brug for direkte markedsføring.


4. Er behandlingen af Deres personoplysninger baseret på samtykke, har De ret til at tilbagekalde samtykket.

    Deres tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget forud for tilbagekaldelsen.


5. De har ret til at modtage de personoplysninger, som De selv har afgivet, i et format, der er læsbart.


6. De kan altid iklage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Ønsker De at gøre brug af ovennævnte rettigheder kan dette ske ved at kontakte os på jj@just-law.dk

eller på telefon 33 12 36 00.


De skal være opmærksom på, at der kan være begrænsninger i Deres rettigheder.


Den side er senest opdateret den 05.08. 2020.